KVKK AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu : Doç. Dr. Çağlayan YAĞMUR
Adres : Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes 1. Kısım Bulvarı No: 247/A Atakum / Samsun
İletişim : +90 544 794 74 75

   Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, tüm hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil faaliyet alanımızla ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na, “Kişisel Sağlık verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında yönetmelik” ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
MADDE 3- Tanımlar

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER:

   Veri sorumlusu olarak faaliyetlerimiz kapsamında ilgili kişinin; Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finans verisi, Ürün hizmet alan kişi/ hasta/ müşteri verisi, işlem güvenliği, sağlık verisi, tutulmaktadır. Başka bir ifade ile ilgili kişiye ait olan Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, medeni hal, meslek, Cinsiyet, Doğum Tarihi, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi, kredi kartı ve ödeme bilgileri, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz, Randevu Tarihi, Randevu Saati, yapılan işleme dair bilgiler, hasta tıbbi rapor, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, ilgili kişiye ait tanı geçmişi bilgileri, tanı, kullanılan ve önerilen İlaçlar, reçete bilgisi, aşı bilgisi, boy, kilo, hasta yakını bilgileri de dahil olmak üzere bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/ veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileridir.

İŞLENEN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI:

   İlgili kişiye ait bahsi geçen kişisel veriler/ özel nitelikli kişisel veriler, İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı,sınırlı ve ölçülü şekilde,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
• Mal/ Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
• Sözleşme süreçleriinin yürütülmesi
• Talep/ Şikayetlerin Takibi
• Ücret politikasının yürütülmesi
• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
• Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ,
• Yetkili kişi kurum kuruluşlara bilgi verilmesi,
• Teşhis, tıbbi tanı ve tedavi süreçlerinin ve hekimlik hizmetlerinin yürütülmesi amaçları ile güncelliğini koruyarak kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte ve işlenmektedir.

   Ayrıca yasada açık bir şekilde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak elektronik ortamda ve/veya fiziksel yollarla toplanmaktadır. Bunun yanısıra, Kişisel veri/ özel nitelikli kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis ve tedavi ile bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, gerekli ilaç ve/ veya tıbbi malzememe ve/ veya cihaz temini için de verileriniz kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte ve işlenmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:

   İlgili kişinin hakları veri sorumlusunun internet sitesinden yayınlanan aydınlatma metninde açıklanmıştır. Ayrıca 6698 sayılı yasanın 11. Maddesi aşağıda belirtilmiştir.

İlgili kişinin hakları
MADDE 11-
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Veri sorumlusundan edinilecek başvuru formu,

   Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak Veri Sahibi, kimliğini gösteren belgeler ile birlikte “Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes 1. Kısım Bulvarı No: 247/A Atakum / Samsun”adresine ıslak imzalı olarak; ya da info@caglayanyagmur.com.tr adresine elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurabilir. Başvuruda yer alan talepler en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır